Supern Carne

19,90

Shawarma, kafta, shish tawouk, arayes, kafta y kebe.