Supern Carne

18,90

Shawarma, kafta, shish tawouk, arayes, kafta y kebe.