Supern Carne

21,95

Shawarma, kafta, shish tawouk, arayes, kafta y kebe.