Supern Carne

23,00

Shawarma, kafta, shish tawouk, arayes, kafta y kebe.